Menu Tickets
14 maart 2023

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stelf BV. statutair gevestigd te Rotterdam, De Nieuwe Erven 3 5431 NV Cuijk, Nederland (kvk-nummer 77569385, btw-nummer: NL861049706B01), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van het evenement ‘elfia’, 'fairy nights' en/of andere door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, tussen de bezoeker van het evenement, verder te noemen, de bezoeker, en de organisatie, ongeacht hoe die  overeenkomst tot stand komt en inclusief de daarbij behorende  toegangs- en camping tickets.  Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie, waaronder  de aanschaf en/of gebruik van een toegangs- en/of camping ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (waaronder naast het festivalterrein tevens de camping of het vakantiepark, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De organisatie  en/of de beheerders van de evenementlocatie,  kan c.q. hanteren huisregels/ parkregelementen, die naast deze algemene voorwaarden gelden. V.w.b. kasteel De Haar zijn de huisregels en voorwaarden hier te vinden. V.w.b. kasteeltuinen Arcen is het parkreglement hier te vinden. De bezoeker verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie en/of betreding van de evenementlocatie  op voorhand ook met die huisregels akkoord en de bezoeker verplicht zich deze huisregels onverkort na te komen.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers en/of deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker en/ of deelnemer de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor zover een (of meer) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zouden zijn, dan zullen partijen deze in gezamenlijk overleg vervangen met (een of meer) toelaatbare bedingen in de geest van de oorspronkelijke beding(en).

1.5 De organisatie wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker van de hand.

Artikel 2 Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet meer wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt, doch bindt de organisatie nimmer. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie. Eventuele door de organisatie genoemde termijnen hebben nimmer het karakter van een fataal termijn.

Artikel 3 Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie, alsmede gedurende het evenement,  te beschikken over een geldig ticket en over een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs. Bezoekers die langer dan één dag het evenement bezoeken ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers of hulppersonen van de organisatie, en/of de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 YourTicketProvider by CM.com (yourticketprovider.nl) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider voor de wereld. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie en de ticketingprovider. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust volledig op de bezoeker. De organisatie is gerechtigd de bezoeker de toegang te weigeren tot het evenement en/of de evenementlocatie als er gerede twijfel is over de geldigheid van het ticket, dit zonder gehoudendheid tot restitutie van het entreegeld van de bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de ticketingprovider. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden getoond. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar aanvullende kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciele doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie waaronder deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

3.9 Ten aanzien van drugsgebruik hanteert de organisatie een zero tolerance beleid, en ten aanzien van alcohol consumptie een streng toezicht. Mocht de organisatie constateren dat een bezoeker bij de ingang zichtbaar onder invloed van drugs of alcohol verkeert, dan kan hem/haar tijdelijk de toegang ontzegd worden totdat de invloed van de stof grotendeels is verdwenen. Mocht de organisatie constateren dat een bezoeker de intentie heeft om te dealen in drugs op het event terrein, dan zal de organisatie de politie onmiddellijk inschakelen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere (hulp)personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op enige grond toch  aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade en tot het bedrag, dat ingevolge de  aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisatie. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming en/of de vermeende schade. De maximale dekkingsschade is 10.000 euro per zaak.

4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers dringend om afdoende gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele gehoorbeschadiging van de bezoeker.

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer, doch niet uitsluitend, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, molest, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, slechte weersomstandigheden, epidemieën, dwingende aanwijzingen of besluiten van (lokale) overheden, etc.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie uitsluitend het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op verzoek van de bezoeker, op de door de organisatie aangegeven wijze en enkel indien de bezoeker het entreegeld heeft voldaan. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed door de organisatie. De bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

5.3 Voor zover de bezoeker aanspraak wil maken op restitutie van het entreegeld dan dient hij dit binnen drie (3) maanden nadat de annulering bekend is geworden schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie. De bezoeker dient voor een aanspraak op restitutie eveneens een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement te kunnen overleggen aan de organisatie. Voldoet de bezoeker niet tijdig of integraal aan het voorgaande dan is de organisatie niet gehouden een restitutie te verstrekken.

Artikel 6 Huisregels

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties, waaronder de in dit artikel genoemde huisregels. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement en in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te (laten) verwijderen.

6.2 Bezoekers jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een bezoeker van 18 jaar of ouder.

6.3 Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

6.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op eerste verzoek deugdelijk te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een bezoeker die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar er naar aanleiding is aan te nemen  dat de alcohol ook bedoeld is voor bezoekers jonger dan 18 jaar.

6.5 Bij betreding van het evenement kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.6 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee genomen worden op de evenementlocatie, doch enkel voor eigen (niet professionele) gebruikt. Andere apparatuur zoals ondermeer, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.

6.7 Registratie van het evenement, in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.8 Voorts mogen in ieder geval – doch niet uitsluitend-  de volgende zaken niet worden meegenomen op de evenementenlocatie: etenswaren, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, drugs, vuurwerk, brandbare stoffen, (vuur)wapens, (potentieel) gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door haar (of door derden) in beslag genomen zaken van de bezoeker.

De organisatie stelt statiegeld bekers ter beschikking om drinkwaren te consumeren. Deze statiegeld bekers zijn uitsluitend gedurende het Evenement op de evenementlocatie  in te leveren. De organisatie accepteert per bezoeker de inlevering van maximaal 5 statiegeld bekers tegelijkertijd.

6.9 De Kasteeltuinen Arcen zijn een rookvrij park geworden. Roken is daarom uitsluitend toegestaan in speciaal aangewezen rookzones. Roken is tevens niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen volledig op de bezoeker worden verhaald.

6.10 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden – al dan niet via sociale media –  zonder uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming van de organisatie. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan op de evenementlocatie.

6.11 Bezoeker zal zich gedurende het evenement onthouden van het vertonen van gedrag dat maatschappelijk niet-acceptabel wordt geacht, waaronder onder meer het vertonen van agressief, racistisch en of opruiend gedrag. Voldoet de bezoeker niet aan (een van) de in artikel 6  genoemde huisregels, dan wel een andere bepaling van deze algemene voorwaarden, dan is de organisatie gerechtigd de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement en de evenementlocatie te ontzeggen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de koopsom en/of schadevergoeding.

Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (elfia.com/privacybeleid/) te raadplegen is.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (althans per 25 mei 2018 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

7.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent op voorhand onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht, waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, komt volledig en uitsluitend toe aan de organisatie. Voorts draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking al haar intellectuele eigendomsrechten waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, over aan de organisatie, welke overdracht hierbij door de organisatie wordt aanvaard. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten uit hoofde van art 25 Auteurswet. Voor zover dergelijke afstand niet mogelijk is, zal de bezoeker zijn/haar persoonlijkheidsrechten ten aanzien van voornoemde opnamen, niet jegens de organisatie inroepen.

7.5 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 De organisatie zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

8.2 Op de evenement organisatie zijn standhouders aanwezig die met toestemming van de organisatie aan de bezoeker producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van de organisatie en de organisatie is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, nalaten producten en/of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en/of diensten van deze standhouders kunnen niet aan de organisatie worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan de standhouder zelf

8.3 Zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een evenement, alsmede  op of in de nabijheid van de evenement locatie in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer, doch niet uitsluitend op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken, inclusief reclame voor niet-commerciële doelen en/of het uitvoeren van enquetes, vragenlijsten en/of petities. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of bezoekers aan te spreken) is uitdrukkelijk verboden. Er wordt een direct opeisbare boete van ten minste € 1.000,- opgelegd aan de bezoeker die in strijd met deze bepalingen handelt.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke andere vertaling hiervan.

9.2 Wanneer een geschil is ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden, de overeenkomst  en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen de bezoeker en de organisatie eerst proberen dit geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen de bezoeker en de organisatie een onafhankelijke en deskundige mediator aanstellen, mits de bezoeker en de organisatie beiden akkoord zijn met de keuze van de mediator. De uitspraak van de mediator zal bindend zijn. Kunnen de bezoeker en de organisatie niet tot overeenstemming komen over de keuze van een mediator, dan zal het geschil kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.